اخذ دستور نقشه​

اخذ دستور نقشه

در صورتی که هنوز دستور نقشه اخذ ننموده اید و قصد ساخت و ساز دارید ،مشاورین کسب اطلاعات ملکتان می توانند در خصوص اخذ دستور نقشه ساختمان قابل احداث، شما را یاری نمایند. 

در صورتی که دستور نقشه اخذ نموده اید و مفاد آن مبهم است، برای بررسی دستور نقشه آن با ما تماس حاصل نمایید.

اخذ دستور نقشه

مراحل اخذ دستور نقشه

 1.  در مرحله نخست، مالک یا وکیل ملک (فرد دارای وکالت از طرف مالک یا مالکین) با ارائه مدارک زیر درخواست پروانه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت میکند. اصل و کپی سند یا سندهای ملک، حضور همه مالکین یا یک نفر دارای وکالت از سایرین، کارت شناسایی (کارت ملی)، برگه تسویه حساب عوارض نوسازی شهرداری سالهای گذشته و سال جاری.
 2. در مرحله قبل اصطلاحاً پرونده تشکیل می شود بعد از تشکیل، میبایست بازدید صورت گیرد. در بازدید موارد زیر تعیین و گزارش میشود: ابعاد ملک، عرض گذر، بنای موجود، موقعیت مجاورین در صورت داشتن مواردی از قبیل پخ در بنا و … 
 3. در ادامه دستور نقشه طی یک سیکل اتوماسیون اداری برای ملک مورد نظر صادر میشود. اطلاعاتی از قبیل ابعاد باقیمانده ملک پس از اصلاحی های مورد نظر شهرداری، مساحت پس از اصلاحی، تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه در دستور نقشه ذکر میگردد. معمولاً بر اساس پهن های که ملک در آن واقع شده، متراژ سند (نه متراژ وضع موجود زمین) و عرض گذر، حجم ساختمان شامل تعداد طبقات و سطح اشغال آنها تعیین میگردد.
 4. در این مرحله نقشه معماری بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری و دستور نقشه صادر شده برای ملک طراحی میگردد. مهمترین مرحله در سیکل صدور پروانه، طراحی نقشه معماری است تا حداکثر پتانسیل طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها ارائه شود.
 5.  پس از رفع ایرادات ضوابطی عنوان شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک و نهایی شدن نقشه معماری، از سوی واحد صدور پروانه هر منطقه عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری آن، محاسبه و تعیین میشود.
 6. پس از اخذ تأییدیه اداره درآمد منطقه شهرداری مبنی بر پرداخت و تسویه عوارض متعلقه، اصطلاحاً پروژه به طبقه) گزارش آزمایش مکانیک خاک در 5 مرحله پیشنویس پروانه میآید. در صورت لزوم (ساختمان بیش از این مرحله و همزمان با تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک تهیه و از سازمان نظام مهندسی تأییدیه اخذ میگردد. 
 7. درخواست تعیین ناظر در دفاتر خدمات ثبت و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین برگه های سهمیه آنها به انضمام قرارداد فی مابین را بهعنوان ملاک تکمیلی پیشنویس پروانه به دفتر خدمات الکترونیک تحویل نیز ازجمله مدارک پیشنویس است که … میدهیم. به علاوه برگه تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تأییدیه نما و باید توسط مالک یا وکیل تهیه شود. نظام مهندسی 33 مترمربع باشد مشمول اجرای ماده 2111 پرونده هایی که متراژ زیر بنایی آنها بیش از – ساختمان می شوند. این یعنی نقشه های چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک می بایست بهصورت اجرایی ) ترسیم شده و از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان 2 با داشتن تمامی جزئیات (اصطلاحاً نقشه های فاز مورد تائید قرار گیرند. این پروسه زمان بر بوده و ممکن است چندین بار نقشه ها دچار اصلاح شوند. توصیه بر این است که در نقشه های اولیه (فاز یک) چنین پروژه هایی الزامات و ضوابط نظام مهندسی در نظر گرفته شود . اصلاحات کمتر بوده و در زمان صرفه جویی شود 2 تا در صورت تبدیل نقشه ها به فاز
 8.  بنابراین مدارک پیشنویس پروانه شامل موارد زیر میشود که باید توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود. نقشه های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه های سهمیه خدمات مهندسی (اصطلاحاً برگه سبز چهار رشته) ممهور به مهر مهندسین محاسب، قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر، برگ تعهد رعایت اصلاحی، برگ تعهد تائید نما، فایلهای نقشه های سازه، برق و مکانیک، چک لیست های مرتبط نظیر مبحث و بارگذاری، زلزله و غیره، برگه تعهد مشاور ژئوتکنیک و برگه تأییدیه گزارش خاک و چند مورد 6، مبحث 19 دیگر که بسته به پروژههای خاص ممکن است لازم شود.
 9. پس از تائید نقشه های چهار رشته پروسه اخذ تأییدیههای دفتر خدمات الکترونیک، طرح تفصیلی و بر و کف، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و نهایتاً تأییدیه شهردار بهصورت سیستمی انجام و پروانه ساختمان چاپ می شود. ممکن است در مرحله اولیه و پس از صدور دستور نقشه، به دلایلی نظیر تعیین کد صفر ملک، عرض بیشتر در ورودی و از این قبیل نیاز به اخذ نظر شورای معماری هر منطقه بوده و حقوق ملک تثبیت شود. 2 سال دیگر هم قابل تمدید 2 سال از تاریخ صدور است که تا 2
 10. نکته آخر اینکه زمان اعتبار پروانه ساختمان خواهد بود. مهلت اتمام عملیات ساختمانی هم برحسب متراژ و تعداد طبقات جدولی دارد . ممکن است در حین ساخت به دلایل مختلف نقشه معماری اولیه تغییر کند. در این صورت سیکل مشابهی با تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک مربوطه ”پروانه تغییر نقشه“ نظیر صدور پروانه اولیه اما بهعنوان طی میشود و پروانه جدیدی صادر میگردد. در حین اجرا ممکن است مازاد بر متراژ پروانه، اضافه بنا داشته باشیم. در این صورت سیکل گواهی عدم خلاف طی میشود و در صورت عدم تجاوز از مقادیر مجاز خلاف! عوارض معادل آن اخذ و گواهی عدم خلاف آن صادر . مطرح و معمولاً رای به تخریب داده میشود 100 میشود. در غیر این صورت در کمیسیون ماده

2 : تراکم ساختمانی

تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز ، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هر یک از چهار پهنه استفاده از اراضی، متناسب با عملکرد ، مساحت قطعه و عرض معبر همجوار است.

3 : تعداد طبقات مجاز و زیربنا

در قوانین شهر و ساختمان سازی اصطلاحی به نام زیربنا به کار می‌رود.

زیر بنا به معنی مساحت هر یک از طبقات ساختمان است. مطابق با اصول و ضوابط طراحی و محاسبات اگر بخواهیم مساحت کل ساختمان را محاسبه کنیم، مساحت تمام طبقات چه روی زمین و چه زیرِ زمین را حساب کرده و با هم جمع می‌کنیم.

تعداد طبقات مجاز به عرض خیابانی که ساختمان در آن واقع شده بستگی دارد.

در تهران تعداد طبقات در هر منطقه با توجه به عرض خیابان‌ها و ارتفاع از سطح دریا و کاربری ساختمانی که احداث خواهد شد، متفاوت است.

تعداد طبقات مجاز

4 : سطح اشغال

در کلیه پهنه های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیر بنای مفید و غیر مفید ( مشاعات) در هر طبقه بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است.

تعدا طبقات مجاز

5 : ماده 100

در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. 

پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد. مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. 

پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز

حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­وساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛

کمیسیون بدوی و تجدیدنظر.

پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند.

تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد.

اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

کمیسیون ماده 100

6 : سایر ضوابط

 • بررسی پهنه بندی و تراکم منطقه
 • بررسی و برآورد میزان اصلاحی
 • تعیین حداکثر سطح اشغال قابل استحصال در پلاک
 • تعیین جانمایی ساختمان در پلاک­ها در شرایط خاص
 • برآورد تاثیر میزان اصلاحی بر حجم تراکم
 • تعیین ملاک تراکم ساختمان
 • بررسی و تعیین احتمال باغ شدن پلاک
 • در صورتی که پلاک باغ شناخته شود، تعیین تراکم حجم ساختمان
 • بررسی تاثیر درختان به نحوه احداث بنا
 • تعیین استعلام­ های مورد نیاز جهت اخذ دستور نقشه
 • راهنمایی در خصوص نحوه تشکیل پرونده اخذ پروانه و گواهی و مراحل پیش رو جهت اخذ آن
 • برآورد زمان­بندی منطقی اخذ پروانه و گواهی
 • بررسی اشتباهات احتمالی دستور نقشه
 • بررسی و برآورد نورگیر مورد نیاز
 • بررسی و برآورد تعداد متراژ پله و آسانسور
 • بررسی و برآورد متراژ پله و آسانسور
 • پیشنهاد و مشاوره در مورد متراژ واحد قابل احداث
 • تعیین و برآورد تعداد پارکینگ مورد نیاز و قابل احداث
 • محاسبه میزان عوارض متعلقه
 • بررسی کد صفر و تاثیر آن به پلان فاز یک
 • بررسی ضوابط مرتبط با سازمان آتش نشانی و تاثیرات آن به نقشه های معماری
 • مشاوره تاسیسات برقی
 • مشاوره تاسیسات مکانیکی
 • مشاوره در مورد انتخاب سازنده و انواع سازه های قابل احداث
 • مشاوره اولیه در خصوص حجم و نوع فوندانسیون
 • مشاوره اولیه در مورد نحوه گود­برداری و نوع سازه نگهبان
 • مشاوره در خصوص شناسنامه فنی
 • بررسی نحوه اعمال قانون ماده 33
 • مشاوره در خصوص نحوه انتخاب ناظر و مجری
 • مشاوره در انتخاب کلی نوع نما و شرایط کمیته­ نما
 • بررسی تخلفات احتمالی و نحوه برخورد سازمان­ها و ارگان­ ها آن
 • بررسی امکان ارسال و به کمیسیون ماده 5 و امکانات پیش­رو
 • بررسی چالش­ های پیش­رو در کمیسیون ماده 7
 • مشاوره در خصوص قانون زمین­ شهری

پروژه خود را هم اکنون آغاز کنید

برای ثبت سفارش پروژه، دریافت قیمت و یا هرگونه مشاوره و سوال با ما در تماس باشید. 

اسکرول به بالا